PC影视资源搜索工具v2.0

软件内置5个接口,接口可修改,文件config.ini(只要你看得懂的话)

补充点接口,需要的可以自己添加进软件。

[接口六]

apiurl=http://cj.yongjiuzyw.com/inc/seacmsapi.php

play1=rss/@1/@1/@14/@1

play2=rss/@1/@1/@14/@2

[接口七]

apiurl=http://www.123ku.com/inc/seacms.php

play1=rss/@1/@1/@14/@1

play2=rss/@1/@1/@14/@2

[接口八]

apiurl=http://api.kbzyapi.com/inc/ldg_sea.php

play1=rss/@1/@1/@14/@1

play2=rss/@1/@1/@14/@2

[接口九]

apiurl=http://cj.okzy.tv/inc/ldg_sea.php

play1=rss/@1/@1/@14/@1

play2=rss/@1/@1/@14/@2

[接口十]

apiurl=http://www.605zy.co/inc/api.php

play1=rss/@1/@1/@14/@1

play2=rss/@1/@1/@14/@2

[接口十一]

apiurl=http://api.zuixinapi.com/inc/ldg_sea.php

play1=rss/@1/@1/@14/@1

play2=rss/@1/@1/@14/@2

[接口十二]

apiurl=http://v.1988cj.com/inc/seacmsapi.php

play1=rss/@1/@1/@14/@1

play2=rss/@1/@1/@14/@2

[接口十三]

apiurl=http://cj.1886zy.co/inc/seacmsapi.php

play1=rss/@1/@1/@14/@1

play2=rss/@1/@1/@14/@2

[接口十四]

apiurl=http://www.zdziyuan.com/inc/ldg_sea.php

play1=rss/@1/@1/@14/@1

play2=rss/@1/@1/@14/@2

[接口十五]

apiurl=http://api.666zy.com/inc/api.php

play1=rss/@1/@1/@14/@1

play2=rss/@1/@1/@14/@2

[接口十六]

apiurl=http://v.bbtsv.com/inc/seacmsapi.php

play1=rss/@1/@1/@14/@1

play2=rss/@1/@1/@14/@2

[接口十七]

apiurl=http://cj.zycjw1.com/inc/api.php

play1=rss/@1/@1/@14/@1

play2=rss/@1/@1/@14/@2

[接口十八]

apiurl=http://cj.1156zy.com/inc/seacmsapi.php

play1=rss/@1/@1/@14/@1

play2=rss/@1/@1/@14/@2

[接口十九]

apiurl=http://caiji.kuyun98.com/inc/ldg_api.php

play1=rss/@1/@1/@14/@1

play2=rss/@1/@1/@14/@2

[接口二十]

apiurl=http://www.605zy.co/inc/api.php

play1=rss/@1/@1/@14/@1

play2=rss/@1/@1/@14/@2

链接: https://pan.baidu.com/s/1cz7kyxfgXyVZ81DM9umUtg 提取码: 69fl

THE END
分享
二维码
打赏
海报
PC影视资源搜索工具v2.0
软件内置5个接口,接口可修改,文件config.ini(只要你看得懂的话) 补充点接口,需要的可以自己添加进软件。 [接口六] apiurl=http://cj.y……
<<上一篇
下一篇>>